Harmonee | Начало - Хармони 2012 ЕООД
Harmonee 2012 EOOD is a Bulgarian company engaged in the modernization and expansion of the zinc production of the former Lead-Zinc Complex in Kardjali, southern Bulgaria.
Zinc, zinc smelter, new zinc smelter, zinc plant, lead concentrate, zinc concentrate, Roaster, gas cleaning, Electrolysis, hydrometallurgy, lead and silver residue, copper cake, Special high grade (SHG) zinc, sulphuric acid, Lead-Zinc Complex (LZC)
16581
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16581,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

          02.06.2023г.  

 

Хармони 2012 ЕООД информира всички заинтересовани, че със Заповед № 618 от 31.05.2023 г. на Управителя на Хармони 2012 ЕООД, на 02.06.2023 г. стартират комплексни изпитания и 72-часова проба при експлоатационни условия на строеж „Велц инсталация за преработка на цинк съдържащи материали“. По време на провеждането им ще бъдат извършени необходимите изпитания и измервания, при спазване на санитарно-хигиенните изисквания, изискванията по безопасност на труда, опазването на околната среда и човешкото здраве, и нормите за пожарната и аварийна безопасност.  

При провеждане на изпитанията и пробата ще се извършва стриктен мониторинг и контрол при спазване на изискванията на Глава шеста от ЗООС и одобрените най-добри налични техники (НДНТ) по отношение на използваните ресурси, емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, емисиите на вредни вещества в отпадъчните води, отпадъците, образувани от дейността, опазването на почвите, земните недра, водите и на биологичното разнообразие. 

Очаква се комплексните изпитания до достигане на пълната производствена мощност да продължат около 2 – 3 месеца.

 

 

Harmonee 2012 получи сертификат за инвеститор клас A за проект „Велц инсталация за преработка на цинк-съдържащи материали“

 

Хармони 2012 получи сертификат за инвеститор клас A, съгласно Закона за насърчаване на инвестициите по време на церемония в Министерството на икономиката на 4 август 2020 г. в София. Престижният сертификат бе връчен от министъра на икономиката г-н Лъчезар Борисов (отдясно) и заместник-министъра на икономиката г-н Стамен Янев (отляво).

 

„Бих искал да изкажа своята благодарност към община Кърджали, в чието лице срещнахме коректен и сериозен партньор. Надявам се да продължим и в бъдеще доброто си сътрудничество с местните и държавните власти, тъй като нашата обща цел е развитието и просперитета на региона.
С реализацията на проекта за нова Велц инсталация за преработка на цинк-съдържащи материали в град Кърджали имаме амбицията да участваме във възстановяването на индустриалното наследство на България.
Инвестицията ни ще бъде над 46 милиона лева и включва изграждането на високотехнологично производство на цинков оксид, реализирано на площ от 35 декара. С него ще осигурим създаването на над 50 нови работни места, за които очакваме да привлечем преспективни кадри – специалисти в областта на металургията, химията, инженерството и екологията.“

 

Иван Людмилов Елкин, Управител

ПРИОРИТЕТИ

 

ЕКОЛОГИЯ

Ключов приоритет на новия цинков завод е спазването на всички екологични изисквания във връзка с опазване на околната среда, въздуха, водите и почвите. За постигането на световни стандарти в тази област се използват най-добрите налични техники (НДНТ).

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВОТО

Ангажимент на компанията е използването на утвърдени практики и въвеждането на иновации при реализиране на дейностите по управление на отпадъците, постигане на енергийна ефективност и изпълнение на програмите за развитие на човешките ресурси.

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

Проектът предвижда разкриването на нови работни места за региона на гр. Кърджали и постигането на значим социален ефект.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

За нас индустриализацията е умелото съчетаване на традиции и иновации. Реализирането на проекта за изграждане на новия цинков завод ще доведе до значителен икономически ефект както за региона на гр. Кърджали, така и за страната.
Целта е модерно производство, качествена продукция и повишаване на българския експорт.